Obróć smartfon

Mediacje

Czym jest mediacja?

Mediacja to odformalizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, w którym strony zmierzają do osiągnięcia porozumienia w celu rozwiązania zaistniałego sporu, korzystając z pomocy neutralnego mediatora. Może zostać zainicjowane przez strony (mediacja umowna), jak również jego inicjatorem może być sąd, na podstawie wydanego postanowienia (mediacja sądowa). Zadaniem mediatora jest pomoc w wypracowaniu, między stronami mediacji, porozumienia opartego na zasadzie ,,wygrany –wygrany‘’ (win – win) i przywrócenie wzajemnego zaufania uczestników postępowania, co większości przypadków pozwala na zachowanie dobrych relacji w przyszłości.

Jakie są podstawowe zasady mediacji?

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?Co Państwu oferujemy?

Oferujemy usługi w zakresie prowadzenia mediacji umownej. Po wyborze przez Państwa mediatora i wyrażeniu zgody na przeprowadzenie mediacji, zawieramy z Państwem umowę o przeprowadzenie mediacji, regulującą jej przedmiot oraz koszty postępowania (zależne od wartości przedmiotu sporu), w następstwie czego ustalamy wspólnie dogodny termin i miejsce spotkania mediacyjnego. W razie zawarcia ugody i zatwierdzeniu jej przez sąd, będzie ona mogła stanowić podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Mediacje prowadzą radcowie prawni – mediatorzy - Tomasz Parkasiewicz i Katarzyna Jakubczyk, posiadający ukończone i udokumentowane certyfikatami szkolenie, zgodne ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Prowadzimy mediacje w zakresie:

  • prawa gospodarczego (np. o zapłatę, wykonanie umów, niezgodność towaru z umową, w sprawach roszczeń wspólników i akcjonariuszy itp.);
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (np. o ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, wysokości alimentów, w sprawach o podział majątku wspólnego itp.);
  • prawa cywilnego (np. o zapłatę, dział spadku, zniesienie współwłasności, w sprawach o roszczenia odszkodowawcze itp.);
  • prawa pracy (np. w sprawach o ustalenie warunków pracy i płacy, rozwiązywania umów o pracę, obowiązków i praw pracodawcy i pracownika, mobbingu, zakazu konkurencji itp.);

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Radca Prawny

Michał Korwek

Radca Prawny

Tomasz Parkasiewicz

Radca Prawny-Mediator

Tomasz Parkasiewicz

Radca Prawny

Katarzyna Jakubczyk

Oferta

Zobacz również ofertę

Porady prawne dla przedsiębiorców

Dla
przedsiębiorców

sprawdź ofertę
Porady prawne dla klientów indywidualnych

Dla klientów
indywidualnych

sprawdź ofertę
Porady prawne dla samorządów

Dla
samorządów

sprawdź ofertę
Mediacje

Mediacje
 

sprawdź ofertę